2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
საშუალო წლიური წინა წლის საშუალო წლიურთან 102.9 107.5 99.9 111.0 106.1 107.2 108.6 116.7 111.4 97.1
დეკემბერი წინა წლის დეკემბერთან 106.4 104.7 107.5 108.7 103.8 107.8 111.7 120.3 100.1 98.7

წელი