საქართველოს კანონი ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ

PDF

საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ

PDF

საქართველოს შრომის კოდექსი

PDF

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

PDF

საქართველოს კანონი შრომის ანაზღაურების შესახებ

PDF

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

PDF

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს დებულება

PDF

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მრჩეველთა საბჭოს დებულება

PDF

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დებულება

PDF

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შრომის შინაგანაწესი

PDF

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანამშრომელთა ქცევის კოდექსი

PDF

საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი (დადგენილება #204)

PDF

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურში სტაჟირების გავლის წესი

PDF

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის სასწავლო პრაქტიკის გავლის წესი

PDF

მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა საქსტატში

PDF

საქსტატში ინფორმაციის კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფის დამატებითი ღონისძიებებისა და ხელწერილის ფორმის დამტკიცების შესახებ

PDF

საჯარო სარგებლობის მიკრომონაცემების გავრცელების პოლიტიკა

PDF

სტატისტიკურ მონაცემთა გადასინჯვის პოლიტიკა

PDF

საქსტატის ხარისხის პოლიტიკა

PDF

შშმ პირთა შესახებ დამატებითი სტატისტიკური მაჩენებლების წარმოების და გავრცელების სამოქმედო გეგმა 2021 წლისთვის

PDF

წელი