საქართველოს კანონი ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ

PDF

საქართველოს კანონი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ

PDF

საქართველოს შრომის კოდექსი

PDF

საქართველოს კანონი საჯარო სამსახურის შესახებ

PDF

საქართველოს კანონი შრომის ანაზღაურების შესახებ

PDF

საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსი

PDF

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს დებულება

PDF

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მრჩეველთა საბჭოს დებულება

PDF

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის დებულება

PDF

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის შრომის შინაგანაწესი

PDF

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის თანამშრომელთა ქცევის კოდექსი

PDF

ოფიციალური სტატისტიკის მწარმოებელი სხვა ორგანოების განსაზღვრის კრიტერიუმები და მათი აღიარების წესი

PDF

საქსტატში სექსუალური შევიწროების პრევენციის და რეაგირების მექანიზმი

PDF

საჯარო სამსახურში კონკურსის ჩატარების წესი (დადგენილება #204)

PDF

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის საბჭოს დადგენილება საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ბეჭდური სტატისტიკური პუბლიკაციების მიწოდების წესისა და პირობების დამტკიცების თაობაზე

PDF

მონაცემების კონფიდენციალურობის პოლიტიკა საქსტატში

PDF

საქსტატში ინფორმაციის კონფიდენციალურობის უზრუნველყოფის დამატებითი ღონისძიებებისა და ხელწერილის ფორმის დამტკიცების შესახებ

PDF

ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების სტრატეგია 2022-2025

PDF

საქართველოს 2024 წლის მოსახლეობის და სასოფლო-სამეურნეო აღწერის პროგრამა

PDF

შშმ პირთა შესახებ დამატებითი სტატისტიკური მაჩვენებლების წარმოების და გავრცელების სამოქმედო გეგმა 2024 წლისთვის

ZIP

წელი