2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
გარდაცვლილთა რიცხოვნობა, კაცი 49 347 48 564 49 087 49 121 50 771 47 822 46 524 46 659
გარდაცვალების კოეფიციენტი, 1 000 კაცზე 13.2 13.1 13.2 13.2 13.6 12.8 12.5 12.5