2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
გარდაცვლილთა რიცხოვნობა, კაცი 49 121 50 771 47 822 46 524 46 659 50 537 59 906 49 118 42 756
გარდაცვალების კოეფიციენტი, 1 000 კაცზე 13.2 13.6 12.8 12.5 12.5 13.6 16.2 13.2 ...
 

წელი