2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
ქორწინებათა რაოდენობა, ერთეული 30 412 34 693 31 526 29 157 25 101 23 684 23 202 23 285
ქორწინების კოეფიციენტი, 1 000 კაცზე 8.2 9.3 8.5 7.8 6.7 6.4 6.2 6.3.

წელი