2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ქორწინებათა რაოდენობა, ერთეული 29 157 25 101 23 684 23 202 23 285 16 359 23 155 26 048 22 275
ქორწინების კოეფიციენტი, 1 000 კაცზე 7.8 6.7 6.4 6.2 6.3. 4.4 6.2 7.0 ...

 

წელი