2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ქორწინებათა რაოდენობა, ერთეული 25 101 23 684 23 202 23 285 16 359 23 155 26 048 22 275
ქორწინების კოეფიციენტი, 1 000 კაცზე 6.7 6.4 6.2 6.3. 4.4 6.2 7.0 6.0