2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
ქორწინებათა რაოდენობა, ერთეული 31 526 29 157 25 101 23 684 23 202 23 285 16 359 23 155
ქორწინების კოეფიციენტი, 1 000 კაცზე 8.5 7.8 6.7 6.4 6.2 6.3. 4.4 6.2