2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
განქორწინებათა რაოდენობა, ერთეული 9 119 9 112 9 539 10 222 10 288 11 205 7 643 10 654
განქორწინების კოეფიციენტი, 1 000 კაცზე 2.5 2.4 2.6 2.7 2.8 3.0 2.1 2.9