საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემები

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 I 2019 II 2019 III 2019 IV 2020 I
ბრუნვა, მილიონი ლარი 843.6 1069.8 1307.0 1562.3 1811.7 431.1 501.1 605.5 531.0 437.5
გამოშვებული პროდუქცია,
მილიონი ლარი
832.8 1057.1 1325.3 1564.5 1816.1 431.2 500.3 603.7 529.0 440.2
დამატებული ღირებულება,
მილიონი ლარი
327.3 416.7 608.0 700.1 788.8 ... ... ... ... ...
შუალედური მოხმარება,
მილიონი ლარი
505.5 640.4 717.3 864.3 1027.4 ... ... ... ... ...
ფიქსირებული აქტივები,
მილიონი ლარი
730.8 1017.1 1838.9 1846.5 513.2 ... ... ... ... ...
დასაქმებულთა რაოდენობა,
ათასი კაცი
31.3 33.9 37.4 42.2 45.7 37.1 38.7 40.5 40.6 38.7
დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება, ლარი 477.8 563.9 626.6 673.3 826.9 893.8 925.0 996.7 1 018.9 904.8

*წინასწარი მონაცემები

წელი