საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემები

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 I 2022 II 2022 III 2022 IV 2023 I 2023 II
ბრუნვა, მილიონი ლარი 843.6 1069.8 1307.0 1562.3 1811.7 2089.1 1232.4 1722.9 428.9 537.6 794.9 618.4 559.0 705.9
გამოშვებული პროდუქცია,
მილიონი ლარი
832.8 1057.1 1325.3 1564.5 1816.1 2101.1 1197.6 1712.6 432.1 540.5 792.4 624.6 573.3 710.3
დამატებული ღირებულება,
მილიონი ლარი
327.3 416.7 608.0 700.1 788.8 1074.6 468.3 683.6 ... ... ... ... ... ...
შუალედური მოხმარება,
მილიონი ლარი
505.5 640.4 717.3 864.3 1027.4 1026.5 729.3 1029.0 ... ... ... ... ... ...
ფიქსირებული აქტივები,
მილიონი ლარი
730.8 1017.1 1838.9 1846.5 2310.3 3058.8 1983.2 2520.7 ... ... ... ... ... ...
დასაქმებულთა რაოდენობა,
ათასი კაცი
31.3 33.9 37.4 42.2 45.7 48.6 31.8 33.5 31.8 33.7 37.6 37.0 35.3 36.8
დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება, ლარი 477.8 563.9 626.6 673.3 826.9 583.6 822.1 875.6 1050.7 1162,7 1235.5 1381.0 1289.0 1383.8
 

*წინასწარი მონაცემები

წელი