საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემები

 

2014 2015 2016 2017 2018 I 2018 II 2018 III 2018 IV 2019 I
ბრუნვა, მილიონი ლარი 665.9 756.5 991.5 1 090.9 278.0 289.7 315.2 366.9 336.8
გამოშვებული პროდუქცია,
მილიონი ლარი
729.5 821.2 1 011.1 1 121.0 279.3 293.0 315.8 369.7 337.2
დამატებული ღირებულება,
მილიონი ლარი
518.1 559.8 737.3 810.0 ... ... ... ... ...
შუალედური მოხმარება,
მილიონი ლარი
211.4 261.3 273.8 311.0 ... ... ... ... ...
ფიქსირებული აქტივები,
მილიონი ლარი
2 514.6 2 843.4 3 149.8 3 778.0 ... ... ... ... ...
დასაქმებულთა რაოდენობა,
ათასი კაცი
16.3 16.5 17.3 17.7 17.3 17.7 18.1 18.8 18.7
დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება, ლარი 904.3 967.8 1 025.0 1 105.7 1 040.9 1 076.6 1 097.6 1 238.7 1 119.0