საწარმოთა დეკლარირებული მონაცემები

 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 I 2023 II 2023 III 2023 IV
ბრუნვა, მილიონი ლარი 1302.2 1414.5 1484.1 1643.3 1450.7 1687.2 1856.1 461.0 504.5 621.2 644.1
გამოშვებული პროდუქცია, მილიონი ლარი 1121.2 1217.2 1331.3 1446.2 1285.8 1542.9 1712.6 404.7 442.6 547.1 565.6
დამატებული ღირებულება, მილიონი ლარი 716.8 807.0 908.5 963.7 882.5 913.8 1044.0 ... ... ... ...
შუალედური მოხმარება, მილიონი ლარი 404.4 410.2 422.8 482.4 403.4 629.2 668.6 ... ... ... ...
ფიქსირებული აქტივები, მილიონი ლარი 193.6 235.6 259.1 285.2 277.0 384.6 417.9 ... ... ... ...
დასაქმებულთა რაოდენობა, კაცი 23.7 25.0 26.4 27.0 23.4 25.2 26.0 22.7 23.1 24.4 25.5
დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო თვიური შრომის ანაზღაურება, ლარი 1575.2 1759.8 1910.1 2104.5 2102.4 2346.2 2601.7 2736.0 2895.4 2994.7 3393.5
 

წელი