2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
მოსახლეობის რიცხოვნობა
1 იანვრის მდგომარეობით, ათასი კაცი
3 718.4 3 716.9 3 721.9 3 728.6 3 726.4 3 729.6 3 723.5 3 716.9