2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
მოსახლეობის რიცხოვნობა
1 იანვრის მდგომარეობით, ათასი
3 721.9 3 728.6 3 726.4 3 729.6 3 723.5 3 716.9 3 728.6 3 688.6 3 736.4

წელი