2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
მოსახლეობის საშუალო თვიური ხარჯები, მილიონი ლარი 806.9 918.6 1009.7 1059.5 1110.2 1163.0 1164.5 1220.1 1127.3 1289.5
საშუალო თვიური ხარჯები ერთ შინამეურნეობაზე, ლარი 770.4 881.6 969.9 1016.0 1046.8 1093.0 1102.0 1146.1 1038.5 1158.3
საშუალო თვიური ხარჯები ერთ სულზე, ლარი 215.8 247.0 271.6 284.7 297.7 312.2 312.2 327.7 303.3 345.9

შინამეურნეობების მიერ დეკლარირებული მონაცემების მიხედვით