საწარმოთა სტატისტიკური გამოკვლევა (კვარტალური)

PDF

საწარმოთა სტატისტიკური გამოკვლევა (წლიური)

PDF

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების გამოკვლევა (წლიური)

PDF

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევა (წლიური)

PDF

ელევატორების სტატისტიკური გამოკვლევა (კვარტალური)

PDF

ელევატორების სტატისტიკური გამოკვლევა (წლიური)

PDF

სამაცივრე მეურნეობების სტატისტიკური გამოკვლევა (კვარტალური)

PDF

სამაცივრე მეურნეობების სტატისტიკური გამოკვლევა (წლიური)

PDF

სასაკლაოების სტატისტიკური გამოკვლევა (კვარტალური)

PDF

სასაკლაოების სტატისტიკური გამოკვლევა (წლიური)

PDF

ბიზნეს დემოგრაფია

PDF

წელი