2017 2018 2019 2020 2021 2022
პენსიის და სოციალური პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა, სულ, ათასი 732.1 745.0 762.6 783.7 793.8 808.3
მ. შ. პენსიის მიმღები (ასაკით პენსიონერი), ათასი 166.0 165.0 171.7 174.6 177.9 178.4

წელი