2013 2014 2015 2016 2017 2018
საპენსიო პაკეტის და სოციალური პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა, სულ, ათასი 857.0 866.2 874.9 887.3 898.1 910.0
მ. შ. საპენსიო პაკეტის მიმღები (ასაკით პენსიონერი), ათასი 686.7 697.2 707.7 720.2 732.1 745.0

წელი