2013 2014 2015 2016 2017 2018
პენსიის და სოციალური პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა, სულ, ათასი 857.0 866.2 874.9 887.3 898.1 910.0
მ. შ. პენსიის მიმღები (ასაკით პენსიონერი), ათასი 686.7 697.2 707.7 720.2 732.1 745.0