2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
პენსიის და სოციალური პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა, სულ, ათასი 874.9 887.3 898.1 910.0 934.3 958.3 971.3
მ. შ. პენსიის მიმღები (ასაკით პენსიონერი), ათასი 707.7 720.2 732.1 745.0 762.6 783.7 793.8

წელი