ვიდეორგოლი დასაქმებისა და უმუშევრობის გაანგარიშების ახალი მეთოდოლოგიის შესახებ

ხელფასების სტატისტიკის მეთოდოლოგია

რეზოლუცია შრომითი საქმიანობის, დასაქმებისა და არასრულად გამოყენებელი სამუშაო ძალის სტატისტიკის შესახებ - მიღებულია შრომის სტატისტიკოსთა მე-19 საერთაშორისო კონფერენციაზე, ჟენევა, 2013 წელი

PDF

ეკონომიკურად აქტიური მოსახლეობის გამოკვლევა: დასაქმება, უმუშევრობა და არასრული დასაქმება (მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო) - რ. გუსმანი, ფ მეხრანი, ვ. ვერმა - შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, ჟენევა 1990.

PDF

ხელფასების სტატისტიკის ინტეგრირებული სისტემა - შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (შსო), ჟენევა

PDF

ხელფასების სტატისტიკის ინტეგრირებულ სისტემასთან დაკავშირებული რეზოლუცია, მიღებულია შრომის სტატისტიკოსთა მე-12 საერთაშორისო კონფერენციაზე, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია (ILO), 1973 წელი

PDF

შინამეურნეობების გამოკვლევების სახელმძღვანელო, გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია, ნიუ-იორკი 1984 წელი

ZIP

შინამეურნეობებისა და ცალკეული ინდივიდების მიერ საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებზე ხელმისაწვდომობისა და გამოყენების ინდიკატორების გაანგარიშების მეთოდოლოგია, ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო გაერთიანება, ჟენევა, შვეიცარია, 2014 წელი

PDF

ინფორმაციული საზოგადოების სტატისტიკის მეთოდოლოგიური სახელმძღვანელო, ევროსტატი, 2014 წელი

PDF

ზოგადი განმარტებები სამუშაო ძალის სტატისტიკის მეთოდოლოგიაზე

PDF

ხელფასების სტატისტიკის ზოგადი მეთოდოლოგია

PDF

შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმის ღირებულების გაანგარიშების მეთოდი

PDF

სიღარიბის და უთანასწორობის მაჩვენებლები

PDF

წელი