ადგილობრივი ბაზრისთვის განკუთვნილი პროდუქციის მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა

ZIP

იმპორტირებული პროდუქციის ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა

ZIP

მონაცემები სამომხმარებლო ფასებისა და ტარიფების შესახებ

ZIP

მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა მშენებლობაში

ZIP

მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა სატვირთო გადაზიდვებზე

ZIP

მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა ტელესაკომუნიკაციო მომსახურებაზე

ZIP

მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა ტვირთის დასაწყობებისა და შენახვის მომსახურებაზე

ZIP

საექსპორტო პროდუქციის ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა

ZIP

სამშენებლო მასალების და მომსახურებების ფასების გამოკვლევა მშენებლობის ღირებულების ინდექსისთვის

ZIP

საქონლისა და მომსახურების ფასების სტატისტიკური გამოკვლევა საერთაშორისო შედარებების პროგრამისთვის

ZIP

ტურისტული ოპერატორების მომსახურების მწარმოებელთა ფასების გამოკვლევა

ZIP

ტურისტული სააგენტოების მომსახურების მწარმოებელთა ფასების გამოკვლევა

ZIP

წელი