საწარმოთა სტატისტიკური გამოკვლევა (კვარტალური)

ZIP

საწარმოთა (იურიდიულ პირთა) სტატისტიკური გამოკვლევა (წლიური)

ZIP

ინდივიდუალურ მეწარმეთა სტატისტიკური გამოკვლევა (წლიური)

ZIP

არაფინანსური კორპორაციების ფინანსური მაჩვენებლების სტატისტიკური გამოკვლევა

PDF

არაკომერციული ორგანიზაციების გამოკვლევა (წლიური)

ZIP

ადგილობრივი შინამეურნეობების ტურიზმის გამოკვლევის უარების ფურცელი

PDF

ადგილობრივი შინამეურნეობების ტურიზმის გამოკვლევის დემოგრაფიული კითხვარი

PDF

ადგილობრივი შინამეურნეობების ტურიზმის გამოკვლევის პერსონალური კითხვარი

PDF

უცხოელ ვიზიტორთა გამოკვლევის კითხვარი

PDF

გამყვანი ტურიზმის გამოკვლევის კითხვარი

PDF

ვალუტის გადამცვლელი პუნქტების სტატისტიკური გამოკვლევა

PDF

საფინანსო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლევა

PDF

საფოსტო და საკურიერო საქმიანობით დაკავებული საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლევა

PDF

ელევატორების, სასაკლაო და სამაცივრე მეურნეობების გამოკვლევა

ZIP

ენერგიის მოხმარება შინამეურნეობებში

PDF

ენერგორესურსების წარმოების, მიწოდების და განაწილების შესახებ კითხვარები (წლიური)

ZIP

ენერგორესურსების საბოლოო მოხმარების შესახებ კითხვარები (წლიური)

ZIP

მონაცემები დამთავრებული მშენებლობების შესახებ (კვარტალური)

PDF

მონაცემები მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების შესახებ (კვარტალური)

PDF

ბაზრების, ბაზრობების და ბაზრობის ტიპის საწარმოების სტატისტიკური გამოკვლევა (წლიური)

PDF

სასტუმროებისა და სასტუმროს ტიპის დაწესებულებების გამოკვლევა (წლიური)

PDF

ლომბარდების სტატისტიკური გამოკვლევა

PDF

საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენება საწარმოებში

PDF

საწარმოების ინოვაციური აქტივობა

PDF