სესია 1ა. საქართველოში სტატისტიკის განვითარების 100 წელი: მიღწევები და გამოწვევები

სესია 2. მდგრადი განვითარების მიზნების ნაციონალიზაციის პროცესში მიღწეული პროგრესი

სესია 3. გენდერული საკითხების მეინსტრიმინგი სტატისტიკური საქმიანობის პროცესში

სესია 4. გენდერული სტატისტიკის გავრცელება და საზოგადოების ინფორმირება

სესია 5. თემატური დისკუსია: გენდერული სხვაობისა და ჩართულობის ხარვეზები

სესია 6. თემატური დისკუსია: აქტივების ფლობა და მეწარმეობა

სესია 7. დროის გამოყენების სტატისტიკა: რეგიონში არსებული საუკეთესო პრაქტიკა და გამოცდილება

სესია 8. ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობის გაზომვა

წელი