(1 ივლისი 2023)

საქმიანობის სახე
Nace Rev.2
რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 949779 233864
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 8280 2657
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება 1955 666
დამამუშავებელი მრეწველობა 41203 15162
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 332 158
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები 822 216
მშენებლობა 28875 12874
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი 186206 73323
ტრანსპორტი და დასაწყობება 30029 15006
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები 22773 7906
ინფორმაცია და კომუნიკაცია 11395 6492
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 4814 1375
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 10526 6128
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 17842 7632
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები 10960 4718
სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური დაცვა 1241 275
განათლება 8611 4875
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 6328 3139
ხელოვნება, გართობა და დასვენება 4861 1773
სხვა სახის მომსახურება 19418 5103
ექსტრატერიტორიული ორგანიზაციების და ორგანოების საქმიანობები 77 6
საქმიანობა უცნობია 533231 64380
 
 

წელი