1 აპრილი 2022

საქმიანობის სახე
Nace Rev.2
რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 861916 211033
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 7991 2960
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება 1944 850
დამამუშავებელი მრეწველობა 40388 17908
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 349 197
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები 850 221
მშენებლობა 28459 15218
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი 182317 85248
ტრანსპორტი და დასაწყობება 26982 15348
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები 21772 9608
ინფორმაცია და კომუნიკაცია 7809 3606
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 4740 1571
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 10022 6261
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 16853 8190
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები 10166 5169
სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური დაცვა 1309 370
განათლება 8169 4980
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 6315 3336
ხელოვნება, გართობა და დასვენება 4854 1732
სხვა სახის მომსახურება 19200 5950
ექსტრატერიტორიული ორგანიზაციების და ორგანოების საქმიანობები 88 14
საქმიანობა უცნობია 461339 22296
 

წელი