(1 იანვარი 2024)

საქმიანობის სახეNUMBER OF REGISTERED AND ACTIVE ENTITIES BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY AND SIZE
Nace Rev.2
რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 980212 261449
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 9414 3382
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება 2099 768
დამამუშავებელი მრეწველობა 44030 17546
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 370 179
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები 877 262
მშენებლობა 32938 16314
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი 196543 83230
ტრანსპორტი და დასაწყობება 33835 18598
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები 25349 10305
ინფორმაცია და კომუნიკაცია 15645 10366
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 5163 1613
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 12036 7259
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 20035 9439
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები 12488 5953
სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური დაცვა 1472 401
განათლება 9473 5621
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 6810 3542
ხელოვნება, გართობა და დასვენება 5524 2357
სხვა სახის მომსახურება 20719 6036
ექსტრატერიტორიული ორგანიზაციების და ორგანოების საქმიანობები 81 7
საქმიანობა უცნობია 525311 58271

 

 
 

წელი