1 ივნისი 2019

საქმიანობის სახე 

Nace Rev.2

რეგისტრირებული სუბიექტი აქტიური
სუბიექტი
სულ 741 811 168 168
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 5 808 1 376
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება 1 567 665
დამამუშავებელი მრეწველობა 29 871 11 027
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 252 114
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები 756 149
მშენებლობა 17 740 6 892
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი 136 311 54 997
ტრანსპორტი და დასაწყობება 16 660 7 573
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები 14 708 5 772
ინფორმაცია და კომუნიკაცია 5 518 1 795
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 4 218 1 784
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 7 776 4 649
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 12 738 5 341
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები 6 781 3 140
სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური დაცვა 1 834 364
განათლება 6 972 4 255
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 5 438 2 821
ხელოვნება, გართობა და დასვენება 4 145 1 355
სხვა სახის მომსახურება 15 990 4 055
საქმიანობა უცნობია 446 728 50 044
 

წელი