(1  აპრილი 2024)

საქმიანობის სახეNUMBER OF REGISTERED AND ACTIVE ENTITIES BY KIND OF ECONOMIC ACTIVITY AND SIZE
Nace Rev.2
რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 995678 273745
სოფლის, სატყეო და თევზის მეურნეობა 9562 3581
სამთომოპოვებითი მრეწველობა და კარიერების დამუშავება 2124 805
დამამუშავებელი მრეწველობა 44634 18336
ელექტროენერგიის, აირის, ორთქლის და კონდიცირებული ჰაერის მიწოდება 383 196
წყალმომარაგება; კანალიზაცია, ნარჩენების მართვა და დაბინძურებისაგან გასუფთავების საქმიანობები 888 275
მშენებლობა 34084 17654
საბითუმო და საცალო ვაჭრობა; ავტომობილების და მოტოციკლების რემონტი 198255 85747
ტრანსპორტი და დასაწყობება 35126 20046
განთავსების საშუალებებით უზრუნველყოფის და საკვების მიწოდების საქმიანობები 25759 10848
ინფორმაცია და კომუნიკაცია 16665 11434
საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები 5207 1681
უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული საქმიანობები 12204 7491
პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები 20396 9914
ადმინისტრაციული და დამხმარე მომსახურების საქმიანობები 12775 6285
სახელმწიფო მმართველობა და თავდაცვა; სავალდებულო სოციალური დაცვა 1478 410
განათლება 9586 5760
ჯანდაცვა და სოციალური მომსახურების საქმიანობები 6888 3642
ხელოვნება, გართობა და დასვენება 5627 2486
სხვა სახის მომსახურება 20857 6220
ექსტრატერიტორიული ორგანიზაციების და ორგანოების საქმიანობები 81 7
საქმიანობა უცნობია 533099 60927

 

 
 

წელი