(1 ივლისი 2023)

საკუთრების ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 949779 233864
კერძო პირები* 941049 230040
კერძო პირი-საქართველოს მოქალაქე
835560 197283
უცხოელი კერძო პირი
94075 30161
კერძო შერეული**
11414 2596
სახელმწიფო*** 5623 2825
მუნიციპალიტეტი 1874 662
საკუთრების სხვა ტიპი 1233 337

*კერძო პირი - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი კერძო პირის საკუთრებაშია;

**კერძო შერეული - ეკონომიკური სუბიექტის საწესდებო კაპიტალში საქართველოს მოქალაქისა და უცხოელი კერძო პირის წილობრივი მონაწილეობა;

***სახელმწიფო - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი სახელმწიფო საკუთრებაშია.