(1 ივნისი 2019)

საკუთრების ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 741 811 168 168
კერძო პირები* 732 174 164 528
კერძო პირი-საქართველოს მოქალაქე
684 995 153 766
უცხოელი კერძო პირი
38 619 8 160
კერძო შერეული**
8 560 2 602
სახელმწიფო*** 6 166 2 852
მუნიციპალიტეტი 1 791 551
საკუთრების სხვა ტიპი 1 680 237

*კერძო პირი - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი კერძო პირის საკუთრებაშია;

**კერძო შერეული - ეკონომიკური სუბიექტის საწესდებო კაპიტალში საქართველოს მოქალაქისა და უცხოელი კერძო პირის წილობრივი მონაწილეობა;

***სახელმწიფო - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი სახელმწიფო საკუთრებაშია.