1 აპრილი 2022

საკუთრების ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 861916 211033
კერძო პირები* 852219 207290
კერძო პირი-საქართველოს მოქალაქე
795723 196599
უცხოელი კერძო პირი
46356 7972
კერძო შერეული**
10140 2719
სახელმწიფო*** 5849 2825
მუნიციპალიტეტი 1926 635
საკუთრების სხვა ტიპი 1922 283

*კერძო პირი - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი კერძო პირის საკუთრებაშია;

**კერძო შერეული - ეკონომიკური სუბიექტის საწესდებო კაპიტალში საქართველოს მოქალაქისა და უცხოელი კერძო პირის წილობრივი მონაწილეობა;

***სახელმწიფო - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი სახელმწიფო საკუთრებაშია.

წელი