(1 აპრილი 2023)

საკუთრების ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 933116 243824
კერძო პირები* 920846 239934
კერძო პირი-საქართველოს მოქალაქე
821026 209712
უცხოელი კერძო პირი
88586 27404
კერძო შერეული**
11234 2818
სახელმწიფო*** 5583 2835
მუნიციპალიტეტი 1859 658
საკუთრების სხვა ტიპი 4828 397

*კერძო პირი - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი კერძო პირის საკუთრებაშია;

**კერძო შერეული - ეკონომიკური სუბიექტის საწესდებო კაპიტალში საქართველოს მოქალაქისა და უცხოელი კერძო პირის წილობრივი მონაწილეობა;

***სახელმწიფო - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი სახელმწიფო საკუთრებაშია.

წელი