(1 აპრილი 2024) 

საკუთრების ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 995678 273745
კერძო პირები* 983312 269800
კერძო პირი-საქართველოს მოქალაქე
863993 227048
უცხოელი კერძო პირი
107439 39900
კერძო შერეული**
11880 2852
სახელმწიფო*** 5776 2839
მუნიციპალიტეტი 1938 723
საკუთრების სხვა ტიპი 4652 383

*კერძო პირი - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი კერძო პირის საკუთრებაშია;

**კერძო შერეული - ეკონომიკური სუბიექტის საწესდებო კაპიტალში საქართველოს მოქალაქისა და უცხოელი კერძო პირის წილობრივი მონაწილეობა;

***სახელმწიფო - ეკონომიკური სუბიექტი, რომლის საწესდებო კაპიტალის 50 პროცენტზე მეტი სახელმწიფო საკუთრებაშია.

წელი