1 იანვარი 2022

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 861916 211033
კომერციული იურიდიული პირები 319355 82401
    შეზღუდული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (შპს) 307769 81079
     სააქციო საზოგადოება 3127 935
    სოლიდარული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (სპს) 2756 172
     კომანდიტური საზოგადოება 186 17
     კოოპერატივი 5517 198
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 30391 3915
ინდივიდუალური მეწარმე 500497 121183
სხვა 6426 904
საჯარო სამართლის სუბიექტები 5247 2630
 

წელი