(1 ივლისი 2024)

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 1011807 257246
კომერციული იურიდიული პირები 362384 78874
    შეზღუდული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (შპს) 350611 77729
     სააქციო საზოგადოება 3172 844
    სოლიდარული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (სპს) 2741 125
     კომანდიტური საზოგადოება 186 18
     კოოპერატივი 5674 158
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 32660 3758
ინდივიდუალური მეწარმე 604814 171282
სხვა 6631 703
საჯარო სამართლის სუბიექტები 5318 2629
 
 

წელი