(1 ოქტომბერი 2023)

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 965509 248170
კომერციული იურიდიული პირები 348911 81736
    შეზღუდული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (შპს) 337201 80529
     სააქციო საზოგადოება 3160 868
    სოლიდარული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (სპს) 2746 146
     კომანდიტური საზოგადოება 186 18
     კოოპერატივი 5618 175
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 31870 3865
ინდივიდუალური მეწარმე 572873 159217
სხვა 6594 718
საჯარო სამართლის სუბიექტები 5261 2634
 
 

წელი