(1 აპრილი 2024)

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 995678 273745
კომერციული იურიდიული პირები 358041 88013
    შეზღუდული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (შპს) 346302 86792
     სააქციო საზოგადოება 3156 875
    სოლიდარული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (სპს) 2743 144
     კომანდიტური საზოგადოება 186 19
     კოოპერატივი 5654 183
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 32434 4093
ინდივიდუალური მეწარმე 593263 178222
სხვა 6673 778
საჯარო სამართლის სუბიექტები 5267 2639
 
 

წელი