1 იანვარი 2023

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 915636 229527
კომერციული იურიდიული პირები 334651 82452
    შეზღუდული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (შპს) 323017 81177
     სააქციო საზოგადოება 3141 903
    სოლიდარული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (სპს) 2754 163
     კომანდიტური საზოგადოება 186 17
     კოოპერატივი 5553 192
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 31078 3914
ინდივიდუალური მეწარმე 538163 139748
სხვა 6490 788
საჯარო სამართლის სუბიექტები 5254 2625