(1 აპრილი 2024)

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 995678 273745
კომერციული იურიდიული პირები 358041 88013
    შეზღუდული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (შპს) 346302 86792
     სააქციო საზოგადოება 3156 875
    სოლიდარული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (სპს) 2743 144
     კომანდიტური საზოგადოება 186 19
     კოოპერატივი 5654 183
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 32434 4093
ინდივიდუალური მეწარმე 593263 178222
სხვა 6673 778
საჯარო სამართლის სუბიექტები 5267 2639