1 ივნისი 2019

ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა რეგისტრირებული
სუბიექტი
აქტიური
სუბიექტი
სულ 741 811 168 168
კომერციული იურიდიული პირები 262 618 68 404
სოლიდარული პასუხისმგებლობის საზოგადოება (სპს)
2 759 199
კომანდიტური საზოგადოება
188 22
შეზღუდული პასუხისმგებლო­ბის საზოგადოება (შპს)
251 732 68 404
სააქციო საზოგადოება
2 630 850
კოოპერატივი
5 309 176
არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირები 27 228 3 458
ინდივიდუალური მეწარმე 440 416 91 394
სხვა 5 705 1 016
საჯარო სამართლის სუბიექტები 5 844 2 649