2023 წელი I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
შრომისუნარიანი ასაკის მამაკაცის საარსებო მინიმუმი, ლარი 256.9 256.4 256.0 251.8 253.7 254.5 249.8 253.5 250.9 252.1 252.3 249.7

წელი