2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
ფულის მასა (M3), მილიარდი ლარი 15.9 18.2 20.7 24.4 30.4 33.8 37.7 43.2
დეპოზიტური კორპორაციების საშინაო მოთხოვნები, მილიარდი ლარი 19.9 23.0 28.1 33.3 40.2 45.4 47.2 55.1
დეპოზიტები, სულ, მილიარდი ლარი 17.0 19.8 23.0 26.3 34.6 37.2 44.3 50.6
გაცვლითი კურსები
აშშ დოლარი/ლარი3 (პერიოდის საშუალო) 2.3667 2.5086 2.5345 2.8192 3.1097 3.2209 2.9156 2.6279
ევრო/ლარი (პერიოდის საშუალო) 2.6172 2.8322 2.9913 3.1553 3.5519 3.8140 3.0792

2.8416

დეტალური ინფორმაცია იხილეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებ-გვერდზე