დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • კერძო და საჯარო სამართლის სუბიექტთა რეგისტრების სისტემის ფორმირება, აქტუალიზაცია და კოორდინაცია;
  • სხვადასხვა ეკონომიკური საქმიანობით დაკავებული სუბიექტების შესახებ სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება ანალიზი და გავრცელება;
  • ენერგეტიკული ბალანსის წარმოება;
  • ტურიზმის სტატისტიკის კვლევების დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება, ანალიზი და გავრცელება.

დეპარტამენტის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი: თინათინ ქსოვრელი

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (217)

ელ.ფოსტა: tksovreli@geostat.ge


ბიზნეს რეგისტრის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (221)

მოკლევადიანი სტატისტიკის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (217)

მრეწველობის, მშენებლობისა და ენერგეტიკის სტატისტიკის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (208)

მომსახურების სტატისტიკის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (207)

ტურიზმის სტატისტიკის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (646)

წელი