დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • ფასების რეგისტრაცია;
  • სამომხმარებლო, მწარმოებელთა და სხვა ფასების ინდექსების გაანგარიშება და გავრცელება;
  • საერთაშორისო შედარებების პროგრამაში მონაწილეობის მიღება.

დეპარტამენტის უფროსი: გიორგი თეთრაული

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (400)

ელ.ფოსტა: gtetrauli@geostat.ge


სამომხმარებლო ფასების სტატისტიკის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (701)

მწარმოებელთა ფასების სტატისტიკის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (405)

წელი