დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

 • ადგილობრივ და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან საქსტატის ურთიერთობების კოორდინაცია და მართვა;
 • კომპეტენციისა და უფლებამოსილების ფარგლებში ადგილობრივი და საერთაშორისო შეთანხმებებისა და მემორანდუმების მომზადების ორგანიზება და მათი რეესტრის წარმოება
 • კომპეტენციის ფარგლებში, მოახდინოს სხვადასხვა სახელმწიფო უწყების, არასახელმწიფო დაწესებულების, მოქალაქეთა/იურიდიულ პირთა განცხადებებისა და წერილების განხილვა და შესაბამისი რეაგირება;;
 • სტატისტიკური ინფორმაციის საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობისა და გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა;
 • საზოგადოებასთან და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან ურთიერთობა, პრესკონფერენციების, ბრიფინგების და ჟურნალისტებთან შეხვედრების ორგანიზება
 • საქსტატის საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისთვის ოფიციალური შეტყობინებებისა და საინფორმაციო მასალების მომზადება და მიწოდება;
 • სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებლებთან კომუნიკაცია და შეხვედრების ორგანიზება;
 •  კომპეტენციის ფარგლებში სტატისტიკური პუბლიკაციების და საინფორმაციო ბიულეტენების მომზადებაში მონაწილეობა, მათ შორის დიზაინის შემუშავება;
 • გასავრცელებელ ინფორმაციასთან დაკავშირებულ გრაფიკულ-დიზაინერული საქმიანობის უზრუნველყოფა და კოორდინაცია
 • სტატისტიკურ მონაცემთა გავრცელებასთან დაკავშირებული საქმიანობის კოორდინაცია და უზრუნველყოფა;
 • საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა საქართველოს ზოგადიადმინისტრაციული კოდექსით დადგენილი წესის შესაბამისად;
 •  საქსტატის საქმიანობის ანგარიშის მომზადების კოორდინაცია;
 •  საქსტატის შესახებ ცნობადობის ამაღლების მიზნით შესაბამისი ღონისძიებების დაგეგმვა და კოორდინაცია;
 • საერთაშორისო ასპარეზზე საქსტატის პოზიციონირების ეფექტიანობის ხელშეწყობა;
 •  კომპეტენციის ფარგლებში საქსტატის ოფიციალური ვებგვერდის მართვა და საქსტატის პოპულარიზაციის უზრუნველყოფა სოციალურ ქსელებში;
 • კომპეტენციის ფარგლებში მომხმარებელთა კმაყოფილების დონის შეფასება და მისი გაუმჯობესების მიზნით შესაბამისი წინადადებების შემუშავებ
 • ა;საქსტატის მიერ გაფორმებული მემორანდუმებისა და შეთანხმებების საფუძველზე მხარეთათვის შესაბამისი ინფორმაციის შეგროვება და მიწოდება;
 • საქსტატის „ცხელ ხაზზე“ შემოსულ ზარებზე დროული/სათანადო რეაგირება და მონიტორინგი;
 • საქსტატის საქმიანობის ვიდეო, აუდიო და ფოტო მასალის მომზადების უზრუნველყოფა და გავრცელება
 •  კომპეტენციის ფარგლებში საქსტატის ხელმძღვანელ პირთათვის ორგანიზაციული და საინფორმაციო ხასიათის დახმარების გაწევა
 •  კომპეტენციის ფარგლებში, ხელმძღვანელობის მიერ დაკისრებული კონკრეტული დავალებების შესრულება.

 

 


დეპარტამენტის უფროსი: მარიამ ყაველაშვილი

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (020)

ელ.ფოსტა: mkavelashvili@geostat.ge


წელი