დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • საქსტატის საქმიანობის გაუმჯობესება, მისი მიზნების მიღწევისა და ამოცანების სრულყოფილად შესრულების უზრუნველყოფისთვის, დამოუკიდებელი, ობიექტური, მარწმუნებელი და საკონსულტაციო საქმიანობის განხორციელება, ასევე, პროცესების ეფექტურობის მიზნით, სისტემატიზებული, დისციპლინური და ორგანიზებული მიდგომის საფუძველზე, შესაბამისი რისკების მართვის შეფასება და გაუმჯობესებისთვის საჭირო რეკომენდაციების, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, შემუშავება.

დეპარტამენტის უფროსი: არჩილ ხვედელიძე

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (070)

ელ.ფოსტა: akhvedelidze@geostat.ge

წელი