დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციებ

 • სტატისტიკური მეთოდოლოგიის, სტანდარტებისა და კლასიფიკაციის შემუშავება, ასევე მონაცემთა ხარისხის უზრუნველყოფა, კოორდინაცია და მონიტორინგი;
 • სტატისტიკურ სამუშაოთა პროგრამების შემუშავება, კოორდინაცია და მონიტორინგი;
 • საქსტატის სტრატეგიული და პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების კოორდინაცია, მათი შესრულების მონიტორინგი და ანგარიშის მომზადება;
 • საქსტატის საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
 • ) შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობიდან გამომდინარე სათანადო ღონისძიების გატარება;
 • საქსტატის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება, საბიუჯეტო ასიგნებათა განაწილება, მართვა და ანგარიშგება;
 • საქსტატის საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის კოორდინაცია და მართვა;
 • საქსტატის ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება;
 • საქსტატის სისტემაში ადამიანური რესურსების მართვა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობა;
 • საქმისწარმოების ორგანიზება დადგენილი წესების შესაბამისად;
 • საარქივო საქმიანობის განხორციელება;
 • დოკუმენტაციაზე საიდუმლოობის რეჟიმის უზრუნველყოფა;
 • საქსტატის სამეურნეო და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;
 • საქსტატის სისტემაში არსებული უძრავი ქონების, ძირითადი საშუალებების, ფულადი სახსრების, ფინანსური და მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაცია და მათი დაცვა;
 • საქსტატის საოფისე შენობების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ორგანიზება და ზედამხედველობა;
 • სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზება, განხორციელება და ანგარიშგება;
 • საქსტატისათვის სასტამბო მომსახურების გაწევა;
 • კომპეტენციის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.
 • საქსტატის სტრატეგიული და პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების კოორდინაცია, მათი შესრულების მონიტორინგი და ანგარიშის მომზადება;
 • საქსტატის საქმიანობის სამართლებრივი უზრუნველყოფა;
 • შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობიდან გამომდინარე სათანადო ღონისძიების გატარება;
 • საქსტატის ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება, საბიუჯეტო ასიგნებათა განაწილება, მართვა და ანგარიშგება;
 • საქსტატის საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის კოორდინაცია და მართვა;
 • საქსტატის ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება;
 • საქსტატის სისტემაში ადამიანური რესურსების მართვა და მასთან დაკავშირებული საქმიანობა;
 • საქმისწარმოების ორგანიზება დადგენილი წესების შესაბამისად;
 • საარქივო საქმიანობის განხორციელება;
 • დოკუმენტაციაზე საიდუმლოობის რეჟიმის უზრუნველყოფა;
 • საქსტატის სამეურნეო და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა;
 • საქსტატის სისტემაში არსებული უძრავი ქონების, ძირითადი საშუალებების, ფულადი სახსრების, ფინანსური და მატერიალური ფასეულობების ინვენტარიზაცია და მათი დაცვა;
 • საქსტატის საოფისე შენობების მიმდინარე და კაპიტალური შეკეთების სამუშაოების ორგანიზება და ზედამხედველობა;
 • სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზება, განხორციელება და ანგარიშგება;
 • საქსტატისათვის სასტამბო მომსახურების გაწევა;
 • კომპეტენციის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

დეპარტამენტის უფროსი: ლაშა ჯინჯიხაძე

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (100)

ელ.ფოსტა: ljinjikhadze@geostat.ge


მეთოდოლოგიისა და ხარისხის მართვის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (107)

საფინანსო სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (102)

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (104)

სამეურნეო და სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (133)

სამართლებრივი უზრუნველყოფის და შრომის უსაფრთხოების სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (029)

წელი