დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • აღმასრულებელი დირექტორის საქმიანობის ორგანიზაციული და ადმინისტრაციული უზრუნველყოფა;
  • საქსტატის საბჭოს და მრჩეველთა საბჭოს საქმიანობის ორგანიზაციული უზრუნველყოფა;
  • საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების უზრუნველყოფა;
  • მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებთან კომუნიკაცია და მონაცემთა გავრცელება;
  • სტატისტიკური მეთოდოლოგიის, სტანდარტებისა და კლასიფიკაციის შემუშავება, მონაცემთა ხარისხის უზრუნველყოფა, კოორდინაცია და მონიტორინგი;
  • ადამიანური რესურსების მართვა და განვითარება, სამართლებრივი უზრუნველყოფა და საქმისწარმოება
  • საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის კოორდინაცია და მართვა;
  • სახელმწიფო შესყიდვების და სხვა ლოჯისტიკური საკითხების უზრუნველყოფა.

დეპარტამენტის უფროსი: ბორის (ბათუ) ეზუგბაია

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (100)

ელ.ფოსტა: bezugbaia@geostat.ge


საერთაშორისო და საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამმართველო 
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (020)

მეთოდოლოგიისა და ხარისხის მართვის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (107)

საფინანსო სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (102)

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (104)

სამეურნეო და სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (133)

სამართლებრივი უზრუნველყოფის და შრომის უსაფრთხოების სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (029)