დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

 • სტატისტიკური მეთოდოლოგიის, სტანდარტებისა და კლასიფიკაციის შემუშავება, კოორდინაცია და მონიტორინგი;  
 • სტატისტიკური მონაცემების ხარისხის უზრუნველყოფა, კოორდინაცია და მონიტორინგი;  
 • სტატისტიკურ სამუშაოთა პროგრამების შემუშავება, კოორდინაცია და მონიტორინგი; 
 • საქსტატის სტრატეგიული და პოლიტიკის დოკუმენტების შემუშავების უზრუნველყოფა და მათი შესრულების მონიტორინგი; 
 • სამართლებრივი  უზრუნველყოფა;
 • საბიუჯეტო და საფინანსო-ეკონომიკური საქმიანობის კოორდინაცია და მართვა; 
 • ბუღალტრული აღრიცხვა და ანგარიშგება; 
 • ფინანსური და არაფინანსური აქტივების დაცვა და ინვენტარიზაცია;  
 • ადამიანური რესურსების მართვა და განვითარება; 
 • საქმისწარმოების განხორციელება; 
 • საარქივო საქმიანობის განხორციელება; 
 • შესაბამის დოკუმენტებზე საიდუმლოობის რეჟიმის დაცვა; 
 • სახელმწიფო შესყიდვების ორგანიზება, განხორციელება და ანგარიშგება; 
 • სამეურნეო და მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფა; 

დეპარტამენტის უფროსი: დავით კუპატაძე

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (100)

ელ.ფოსტა: dkupatadze@geostat.ge


მეთოდოლოგიისა და ხარისხის მართვის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (107)

საფინანსო სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (102)

ადამიანური რესურსების მართვისა და საქმისწარმოების სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (104)

სამეურნეო და სახელმწიფო შესყიდვების სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (133)

სამართლებრივი უზრუნველყოფის და შრომის უსაფრთხოების სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (029)

წელი