სტანდარტული გადახდა

არასტანდარტული გადახდა

  • წესები და პირობები
    • საქსტატი, როგორც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი უფლებამოსილია მიიღოს შემოსავლები ეკონომიკური საქმიანობიდან და მომხამრებელს გადაახდევინოს მომსახურების საფასური, სტატისტიკური სამუშუაოების ფარგლებს გარეთ მოპოვებული სტატისტიკური ინფორმაციის მიწოდებისთვის. აღნიშნული მომსახურების ტარიფები დადგენილია საქსტატის საბჭოს 2010 წლის 22 ნოემბრის #23 დადგენილებით.
  • დაბრუნების პოლიტიკა
    • იმ შემთხვევაში, თუ საქსტატის მიერ გაწეული მომსახურება არსრულყოფილია ან/და არ შეესაბამება დამკვეთის მოთხოვნებს და დამკვეთს უკვე გადახდილი აქვს მომსახურების საფასური, საქსტატი დაუყონებლივ ახორციელებს ინფორმაციის სრულყოფას და თუ ეს შეუძლებელია უკან უბრუნებს დამკვეთ გადახდილ თანხას, მის მიერ მითითებულ ანგარიშზე.
  • კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
    • „ოფიციალური სტატისტიკის შესახებ“ კანონის და „პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ“ კანონის შესაბამისად, საქსტატი უზრუნველყოფს კლიენტის(მომხმრებლის) მიერ შეყვანილი პირადი ინფორმაციის კონფიდენციალობას.