პროექტის დასახელება

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურისა და შვედეთის სტატისტიკის თანამშრომლობის პროექტი

დონორი

სტატისტიკის ცენტრალური ბიურო

პერიოდი

1 მაისი 2011 – 1 მაისი 2014

პარტნიორი ქვეყანა – შვედეთი. 
პარტნიორი დაწესებულება – სტატისტიკის ცენტრალური ბიურო. 
პროექტის კომპონენტები:
ძირითადი – სტატისტიკური მეთოდების სრულყოფა; ეროვნული ანგარიშები; ფასების სტატისტიკა; 
დამატებითი – მენეჯმენტი და ადამიანური რესურსების მართვა; ბიზნეს რეგისტრი; ბიზნეს სტატისტიკა; სტატისტიკური მონაცემების ხარისხის მართვა; სტატისტიკური ინფორმაციის გავრცელება; ინფორმაციული ტექნოლოგიები. 
მიღებული შედეგი – სამომხმარებლო ფასების ინდექსისა და მწარმოებელთა ფასების ინდექსის დათვლის მეთოდოლოგიის გაუმჯობესება; მწარმოებელთა ფასების ინდექსისათვის ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის მოდელის შემუშავება; ბიზნეს რეესტრში ახალი მეთოდებისა და მეტამონაცემების დანერგვა; ბიზნეს კვლევებში შერჩევის გაუმჯობესება. 

PIM Georgia Report final

Progress report inception period 2011

Progress report 1 November, 2011 – 30 April, 2012

Progress report 1 May – 31 October, 2012

Progress report for the first year

წელი