პროექტის დასახელება

საერთაშორისო შედარებების პროგრამის 2011 წლის რაუნდი

დონორი

მსოფლიო ბანკი

პერიოდი

11 ნოემბერი 2010 – 1 ნოემბერი 2013

პარტნიორი ქვეყანა/საერთაშორისო ორგანიზაცია – აშშ / ფონდი - ათასწლეულის გამოწვევა საქართველო (MCG); მსოფლიო ბანკი.

მიღებული შედეგი – პროექტი განხორციელდა ICP-ის გლობალური ოფისის მხარდაჭერითა და სამი საერთაშორისო ექსპერტის მონაწილეობით. მოხდა 1200-ზე მეტი სამომხმარებლო საქონლისა და მომსახურების, საინვესტიციო საქონლის და სამშენებლო მასალების ფასების შედარება საქართველო - სომხეთს შორის. ასევე მსყიდველობითუნარიანობის პარიტეტების გამოთვლა. ამ შედარების შედეგები ჩართული იქნა საერთაშორისო შედარების პროგრამის (ICP) 2011 წლის რაუნდში.

საქართველოსა და სომხეთის რეალური მთლიანი შიდა პროდუქტის შედარება