პროექტის დასახელება

ბავშვთა დასაქმების შეფასების და პოლიტიკის შემუშავების გლობალური კვლევა

დონორი

The United States Department of Labor (USDOL) Implementing Agency: International Programm on the Elimination of Child Labor (IPEC) within International Labor Organization (ILO)

პერიოდი

15 ნოემბერი 2013 – 17 ნოემბერი 2017

ბენეფიციარი - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი), საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო.პარტნიორი დაწესებულება – ბავშვთა შრომის აღმოფხვრის საერთაშორისო პროგრამა; შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია

პარტნიორი დაწესებულება – ბავშვთა შრომის აღმოფხვრის საერთაშორისო პროგრამა; შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია.

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური და ფინანსური დახმარება.

ძირითადი მიზნები – 1. თითოეულ ქვეყანაზე დასაქმებული ბავშვების, ბავშვთა შრომისა და სახიფათო სამუშაოს შესახებ ინფორმაციის გაუმჯობესება, მონაცემთა შეგროვებისა და ღრმა ანალიზის გამოყენებით. აღნიშნული მოიცავს გავრცელების შეფასებას ქვეყნის და სექტორების მიხედვით. 2. ეროვნული სტატისტიკის სამსახურების შესაძლებლობების გაძლიერება ბავშვთა დასაქმების შესახებ მონაცემთა შეგროვებასა და ანალიზში. მათ შორის ბავშვთა შრომის ყველაზე მძიმე ფორმებზე.

შედეგი – დასრულდა და გამოქვეყნდა ბავშვთა დასაქმების ეროვნული კვლევა.

წელი