პროექტის დასახელება

ეროვნული ინსტიტუტების მიერ მონაცემების შეგროვებისა და ანალიზის გაუმჯობესებული შესაძლებლობები მოსახლეობის დინამიკის, გენდერული თანასწორობის, ახალგაზრდობის, სექსუალური და რეპროდუქციული ჯანმრთელობისა და აივ / შიდსის სფეროებში

დონორი

შვედეთის მთავრობა (Sida), გაეროს მოსახლეობის ფონდი (UNFPA) 

პერიოდი

1 იანვარი 2011 – 31 დეკემბერი 2017

ბენეფიციარი - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 

განვითარების ორგანიზაცია - საქსტატი, (UNFPA) 

თანამშრომლობის ტიპი - ტექნიკური დახმარება 

შედეგი - საქსტატის მიერ 2014 წლის მოსახლეობის საყოველთაო აღწერა ჩატარდა გაეროს რეკომენდაციების მიხედვით; შემუშავდა მოსახლეობის გადათვლის მეთოდოლოგია 2014 წლის აღწერის მონაცემებით; მოსახლეობის დინამიკასა და გენდერულ საკითხებთან დაკავშირებული, აღწერის მონაცემების ანალიზზე დაფუძნებული ინფორმაცია ხელმისაწვდომია და ფართოდ გავრცელებული მტკიცებულებებზე დაფუძნებული პოლიტიკის შემუშავებისა და დაგეგმვისათვის.

წელი