პროექტის დასახელება

საქართველოს სტატისტიკური სისტემის განვითარების ხელშეწყობა რეგიონული ანგარიშების სფეროში

დონორი

პოლონეთის ცენტრალური სტატისტიკის სამმართველო

პერიოდი

1 იანვარი 2014 – 30 ნოემბერი 2017

პარტნიორი ქვეყანა – პოლონეთი.
პარტნიორი დაწესებულება – პოლონეთის ცენტრალური სტატისტიკის სამმართველო.

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება.

ძირითადი მიზნები – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მხარდაჭერა რეგიონული ანგარიშების სფეროში; მათ შორის საქსტატის ინსტიტუციური პოტენციალის გაძლიერება, როგორც სახელმწიფო მმართველობის პარტნიორის - სტატისტიკური მონაცემების მოპოვებასა და ანალიზში.

შედეგი – რეგიონული ანგარიშების წარმოების სფეროში თეორიული და პრაქტიკული გამოცდილების გაზიარება. რეგიონული ანგარიშების სფეროს გაუმჯობესებისთვის რეკომენდაციების შემუშავება. ქართველი სტატისტიკოსებისთვის რეგიონული ანგარიშების წარმოების კრებულის შექმნა. 

 

წელი