პროექტის დასახელება

საქართველოს სტატისტიკის სისტემის მხარდაჭერა გარემოს სტატისტიკის კვლევის სფეროს გაუმჯობესებაში

დონორი

პოლონეთის რესპუბლიკის ცენტრალური სტატისტიკის სამსახური

პერიოდი

1 თებერვალი 2015 – 31 დეკემბერი 2015

პარტნიორი ქვეყანა – პოლონეთი.
თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება.

ძირითადი მიზნები – საქართველოს სტატისტიკის წარმოების ოფიციალური უწყების სრული მხარდაჭერა გარემოს სტატისტიკის სფეროში (მათ შორის გარემოსდაცვითი ეკონომიკის სფეროში), ასევე, საქსტატის ინსტიტუციური პოტენციალის გაძლიერება, როგორც სახელმწიფო მმართველობის პარტნიორის - სტატისტიკური მონაცემების მოპოვებასა და ანალიზში.

შედეგი – ცოდნის გაზიარება, გამოცდილების ურთიერთგაცვლა, პრაქტიკული ცოდნის გაზიარება, მეთოდოლოგიის გაიდლაინების და გავრცელების გაუმჯობესება; რეკომენდაციების შემუშავება.

წელი