პროექტის დასახელება

სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარების ევროპის სამეზობლო პროგრამა

დონორი

გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO)

პერიოდი

1 მარტი 2013 – 1 მარტი 2016

პარტნიორი დაწესებულება – გაეროს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ორგანიზაცია. 

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური მხარდაჭერა.

ძირითადი მიზნები – საქართველოში სოფლის მეურნეობის დარგის მხარდაჭერის პროგრამა მნიშვნელოვან წვლილს შეიტანს ქვეყანაში ამ სფეროში სტატისტიკის წარმოებაში. საქართველოს მთავრობის მიზანი არის სოფლის მეურნეობის დარგში სტატისტიკის წარმოების ხარისხის გაუმჯობესება და მისი დაახლოება გაეროს სოფლის მეურნეობისა და სურსათის ორგანიზაციის მიერ დადგენილ სტანდარტებთან. თუ 2015 წლის მაისისთვის, საქართველოს მთავრობა ასეთ გაუმჯობესებას აჩვენებს, ევროკავშირი გამოყოფს დამატებით ერთი მილიონს.

შედეგი – გაუმჯობესდა სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის მონაცემთა ხარისხი. გაიზარდა სოფლის მეურნეობის სტატისტიკური მაჩვენებლების რაოდენობა ქვეყნის და რეგიონების დონეზე.