პროექტის დასახელება

გენდერული სტატისტიკის წარმოება

დონორი

გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women)

პერიოდი

13 ივნისი 2018 – 31 დეკემბერი 2018

ბენეფიციარი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი) 

პარტნიორი დაწესებულება – საქსტატი, გაეროს ქალთა ორგანიზაცია (UN Women) 

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება 

ძირითადი მიზნები – ეროვნული სტატისტიკური სისტემის გაძლიერება გენდერული სტატისტიკის შეფასებისთვის, ხარვეზების გამოვლენა და ეროვნული გეგმის შემუშავება გენდერთან დაკავშირებული მდგრადი განვითარების მიზნების ინდიკატორებისა და მაჩვენებლების დამკვიდრებისთვის

შედეგი – ახალი გამოცემა „ქალი და კაცი“   შემუშავდა და გამოიცა. შეიქმნა ახალი გენდერის ვებ პორტალი  საქსტატის  ვებ გვერდზე.