პროექტის დასახელება

სასოფლო მეურნეობათა ინტეგრირებული გამოკვლევის განხორციელება (AGRIS)

დონორი

აშშ-ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), ბილ და მელინდა გეითსების ფონდი (BMGF)

პერიოდი

1 იანვარი 2018 – 31 დეკემბერი 2021

ბენეფიციარი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

პარტნიორი დაწესებულება – გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაცია (FAO) საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები –  პროექტის ძირითადი მიზანია (AGRIS) -ს პროგრამის დანერგვა, სამოქმედო გეგმის მომზადება მდგრადი განვითარების მიზნების ინდიკატორების გასაანგარიშებლად.

შედეგი – AGRIS-ის პროგრამის დანერგვა; საჭირო ცვლადების განსაზღვრა SDG ინდიკატორების გასაანგარიშებლად; არსებული გამოკვლევის კითხვარის განახლება/ახალი მოდულების შემუშავება.

წელი