პროექტის დასახელება

მიზნობრივი სოციალური დახმარების პროგრამის გავლენის შეფასება ბავშვებისა და მათი ოჯახების კეთილდღეობაზე.

დონორი

გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF)

პერიოდი

1 ოქტომბერი 2019 – 2 მარტი 2020

ბენეფიციარი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი}

პარტნიორი დაწესებულება – გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF), საქსტატი

თანამშრომლობის ტიპი – ფინანსური დახმარება

ძირითადი მიზნები –  მიზნობრივი სოციალური დახმარების( TSA) პროგრამის გავლენის შეფასება საქართველოში, წარმოადგენს შეაგროვოს ძირითადი ინდიკატორების შეფასებები, რომლებიც გამოიყენება საქართველოში ბავშვთა და ქალთა მდგომარეობის შესაფასებლად; დისაგრიგირებული მონაცემების შეგროვება უთანასწორობის იდენტიფიცირებისთვის.

შედეგი – სტატისტიკურად ღირებული მონაცემების შეგროვება.

წელი