პროექტის დასახელება

მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევა - საქართველო MICS6 +2017-2018

დონორი

გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF)

პერიოდი

8 მარტი 2020 – 30 მარტი 2022

ბენეფიციარი საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი}

პარტნიორი დაწესებულება –საქსტატი, გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF)

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები –  ოჯახებისა და ბავშვების კეთილდღეობაზე COVID19-ის ზემოქმედების მონიტორინგი რეალურ დროში (Real-Time Monitoring) MICS6+-ის მაგალითზე. პროექტის მიზანია COVID 19-ის გავლენის მონიტორინგი რეალურ დროში ოჯახებისა და ბავშვების კეთილდღეობაზე, ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის მონაცემთა პორტალების შექმნა; ყოველწლიური სტატისტიკური წელიწდეულის–„ბავშვები და ახალგაზრდები საქართველოში შემუშავება.

შედეგი – ეროვნული მრავალინდიკატორული კლასტერული კვლევის განხორციელება და შედეგების გამოქვეყნება. ყოველწლიური სტატისტიკური წელიწდეულის ბავშვები და ახალგაზრდები საქართველოში შემუშავება.

წელი