პროექტის დასახელება

საქართველოს სტატიტიკის ეროვნული სისტემის შესაძლებლობების განვითარება

დონორი

ევროკავშირი

პერიოდი

1 აპრილი 2019 – 30 ნოემბერი 2021

ბენეფიციარი - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

პარტნიორი დაწესებულება - ევროკავშირი, (Twining Project) საქართველოს სტატისტიკის 

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები - პროექტის მიზანია ხელი შეუწყოს საქართველოს სტატისტიკური შესაძლებლობების შემდგომ გაძლიერებას, საქსტატის მიერ დროული, საერთაშორისო დონეზე შესადარისი და სანდო მონაცემების წარმოებასა და ევროპულ სტანდარტებთან დაახლოებას. პროექტი მოიცავს შემდგომ სფეროებს:  საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკა, ეროვნული ანგარიშები, ბიზნეს სტატისტიკა და სოციალური სტატისტიკა, ტურიზმის სტატისტიკა

შედეგი - ევროკავშირის გამოცდილების, სტანდარტებისა და მეთოდოლოგიის დანერგვა ეროვნულ სტატისტიკურ სისტემაში.  

წელი