პროექტის დასახელება

საქართველოში ქალთა მიმართ ძალადობის გამოკვლევა (EVAWGG)

დონორი

გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლობა საქართველოში (UN Women)

პერიოდი

30 მარტი 2022 – 28 აპრილი 2023

ბენეფიციარი – სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი)

პარტნიორი დაწესებულება - სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი), გაეროს ქალთა ორგანიზაციის წარმომადგენლობა საქართველოში (UN Women)

თანამშორმლობის ტიპი - ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზანი - გენდერული სტატისტიკის წარმოების გაუმჯობესება, სტატისტიკური მონაცემებისა და ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის გაზრდა. საქართველოში ეროვნულ დონეზე ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობის სხვადასხვა ფორმების გავრცელების  შეფასებების მისაღებად, ქალთა ძალადობის სახეების დაყოფა და ანალიზი ცვლადების მიხედვით, როგორიცაა გეოგრაფიული მდებარეობა, ასაკი, შემოსავალი, ეთნიკური წარმომავლობა და/ან სხვა.  ქალების და მამაკაცების ცნობიერების ამაღლება და დამოკიდებულება ქალთა მიმართ ძალადობის საკითხებთან დაკავშირებით, მათ შორის  მიზეზების, შედეგებისა და  საუკეთესო პრევენციის შესახებ.

შედეგი - პროექტი ხელს შეუწყობს კვლევის მეთოდოლოგიური ჩარჩოს განახლებას (კითხვარის ადაპტირება ქალებისთვის და მამაკაცებისთვის, სახელმძღვანელო და სხვა შესაბამისი დოკუმენტები) არსებული საუკეთესო პრაქტიკის, მეთოდოლოგიების და ეთიკური მოსაზრებების საფუძველზე VAW-ზე სანდო მონაცემების წარმოებისთვის. პროექტის ფარგლებში შეგროვდება, დამუშავდება და გამოქვეყნდება მონაცემები ქალთა და გოგონათა მიმართ ძალადობის შესახებ, მათ შორის ოჯახში ძალადობის შესახებ.

წელი