პროექტის დასახელება

საქართველოსა და უკრაინაში მსყიდველობითი უნარის პარიტეტის (PPP) სტატისტიკური მხარდაჭერა

დონორი

ევროსტატი, ICON Institute 

პერიოდი

6 თებერვალი 2017 – 13 დეკემბერი 2019

ბენეფიციარი – საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური (საქსტატი), უკრაინის სტატისტიკის სახელმწიფო სამსახური 

პარტნიორი დაწესებულება – ICON Institute პროექტის ხანგრძლივობა - 06/02/2017-31/03/2019 

თანამშრომლობის ტიპი – ტექნიკური დახმარება

ძირითადი მიზნები – საქართველოს ჩართულობა 2017 წლის საერთაშორისო შედარებების პროგრამაში(ICP), რომელიც წარმოადგენს 2017 წლის ევროსტატისა და OECD-ის შედარებების პროექტს, სადაც საქსტატი ვალდებულია, წარმოადგინოს ყველა საჭირო მონაცემი.

შედეგი – საქართველოს მონაცემები აისახება 2017 წლის საერთაშორისო შედარებების პროგრამის(ICP) რაუნდის საბოლოო შედეგებში, რაც თავის მხრივ, ამარტივებს შედარებითობას და საქართველოს სტატისტიკურ მონაცემთა ინტეგრაციას.

წელი