დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის (მათ შორის პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების) შესახებ გამოკვლევების დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება, შედეგების ანალიზი და გავრცელება
  • საგარეო ვაჭრობის მონაცემთა დამუშავება, შედეგების ანალიზი და გავრცელება
  • საგარეო ვაჭრობის მონაცემთა დამუშავება, ანალიზი და გავრცელება;
  • ექსპორტ-იმპორტის მონაცემების სარკისებური შედარებების განხორციელება;
  • მომსახურებით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის შესახებ გამოკვლევების დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება, შედეგების ანალიზი და გავრცელება
  • საგადასახდელო ბალანსისათვის (მათ შორის, საერთაშორისო მომსახურება მომსახურების სახეების მიხედვით) საგარეო ვალის სტატისტიკისა და საერთაშორისო საინვესტიციო პოზიციისათვის სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება.

     

დეპარტამენტის უფროსი: ბადრი კვაჭაძე

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (300)

ელ.ფოსტა: bkvachadze@geostat.ge


საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (305)

უცხოური ინვესტიციების სტატისტიკის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (303)

წელი