დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • მოსახლეობის საყოველთაო აღწერის დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება, ანალიზი და გავრცელება;
  • მოსახლეობის ბუნებრივი და მექანიკური მოძრაობის ამსახველი პირველადი მონაცემების შეგროვება, დამუშავება, ანალიზი და გავრცელება;
  • დემოგრაფიულ სფეროს მიკუთვნებული სხვა სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება, ანალიზი და გავრცელება.

დეპარტამენტის უფროსი: ალექსანდრე არაბული

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (601)

ელ.ფოსტა: aarabuli@geostat.ge

წელი