დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • მოსახლეობის აღწერის დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება, შედეგების ანალიზი და გავრცელება;
  • მოსახლეობის ბუნებრივი და მექანიკური მოძრაობის ამსახველ პირველად მონაცემთა შეგროვება, დამუშავება, შედეგების ანალიზი და გავრცელება;
  • დემოგრაფიულ სფეროს მიკუთვნებული სხვა სტატისტიკური გამოკვლევების დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება, შედეგების ანალიზი და გავრცელება.

დეპარტამენტის უფროსი: ალექსანდრე არაბული

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (200)

ელ.ფოსტა: aarabuli@geostat.ge

წელი