დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • შინამეურნეობების შემოსავლებისა და ხარჯების გამოკვლევის, შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების გამოკვლევის, ასევე მოსახლეობის ცხოვრების დონის შესახებ სხვა სტატისტიკური გამოკვლევების დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება, შედეგების ანალიზი და გავრცელება;
  • სამუშაო ძალის სტატისტიკური გამოკვლევების დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება, შედეგების ანალიზი და გავრცელება;
  • ხელფასების სტატისტიკური გამოკვლევების დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება, შედეგების ანალიზი და გავრცელება;
  • სოციალური ინფრასტრუქტურის სფეროს (ჯანდაცვა, განათლება, კულტურა, სამართალდარღვევები და ა.შ.) ამსახველი სტატისტიკური მონაცემების შეგროვება, დამუშავება, შედეგების ანალიზი და გავრცელება;
  • სოციალურ სფეროს მიკუთვნებული სხვა სტატისტიკური გამოკვლევების დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება, შედეგების ანალიზი და გავრცელება;
  • გენდერული სტატისტიკის მონაცემების შეგროვება, დამუშავება, შედეგების ანალიზი და გავრცელება.

დეპარტამენტის უფროსი: ვასილ წაქაძე

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (600)

ელ.ფოსტა: vtsakadze@geostat.ge


ცხოვრების დონის სტატისტიკის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (610)

სოციალური ინფრასტრუქტურის სტატისტიკის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (605)

შრომის სტატისტიკის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (608)

წელი