დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • საყოველთაო სასოფლო-სამეურნეო აღწერების დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება, ანალიზი და გავრცელება;
  • სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სფეროს სტატისტიკური კვლევების დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება, ანალიზი და გავრცელება;
  • სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სფეროს ამსახველი მონაცემების შეგროვება, დამუშავება, ანალიზი და გავრცელება;
  • სასურსათო ბალანსების წარმოება, სასურსათო უსაფრთხოების შესახებ მონაცემების შეგროვება, ანალიზი და გავრცელება.

დეპარტამენტის უფროსი: გიორგი სანაძე

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (500)

ელ.ფოსტა: gsanadze@geostat.ge


სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (517)

გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (508)

წელი