დეპარტამენტის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • სასოფლო-სამეურნეო აღწერის დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება, შედეგების ანალიზი და გავრცელება
  • სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სფეროს სტატისტიკური გამოკვლევების დაგეგმვა, ორგანიზება, განხორციელება, შედეგების ანალიზი და გავრცელება;
  • სოფლის მეურნეობისა და გარემოს სფეროს ამსახველი მონაცემების შეგროვება, დამუშავება, ანალიზი და გავრცელება;
  • სასურსათო ბალანსების წარმოება
  • სასურსათო უსაფრთხოების შესახებ მონაცემების შეგროვება, შედეგების ანალიზი და გავრცელება

დეპარტამენტის უფროსი: გიორგი სანაძე

ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (500)

ელ.ფოსტა: gsanadze@geostat.ge


სოფლის მეურნეობის სტატისტიკის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (517)

გარემოს სტატისტიკის სამმართველო
ტელეფონი: (+995 32) 236 72 10 (508)

წელი