საქსტატი სტატისტიკური კვლევების ელექტრონულ მეთოდზე გადადის

თარიღი: 24 იანვარი 2018

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 2018 წლის 21 იანვრიდან იწყებს სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის ჩატარებას მონაცემთა შეგროვების ახალი მეთოდით - ინტერვიუ ანდროიდ ტაბლეტის გამოყენებით (CAPI). სტატისტიკური ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით შეგროვება საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ აპრობირებული, აღიარებული და რეკომენდირებული მეთოდია.
CAPI მეთოდი სტატისტიკურ კვლევებში მნიშვნელოვანი უპირატესობაა პირველადი მონაცემების ხარისხის, საველე სამუშაოების ჩატარების ვადების შემცირების და ხარჯთეფექტურობის თვალსაზრისით. სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის აქამდე არსებული ქაღალდის კითხვარი მთლიანად ჩანაცვლდა ანდროიდ სისტემის ტაბლეტებში ჩატვირთული კითხვარით. მონაცემების შეყვანა ხორციელდება ინტერვიუს დროს. კითხვარში არსებული კონტროლები ინტერვიუერს ეხმარება რესპონდენტთან ადგილზე დააზუსტოს და შეასწოროს ლოგიკური შეუსაბამობები, შეამციროს კითხვარში მონაცემების გამოტოვების (დაკარგვის) ალბათობა. ასევე, მონაცემები აღარ საჭიროებს კოდირებას და ინტერვიუს შემდგომ კითხვარის ბაზაში ჩაწერისათვის დამატებით რესურსებს და ვადებს. საველე სამუშაოების დასრულებისთანავე ინფორმაცია მზადაა სტატისტიკური დამუშავებისა და ანალიზისათვის. 
სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის პროგრამული უზრუნველყოფა მსოფლიო ბანკის მიერ შემუშავებული პროგრამა ,,Survey Solution“-ის გამოყენებითა და ტექნიკური მხარდაჭერით შეიქმნა. აღნიშნული პროგრამა წარმატებით გამოიყენება მსოფლიოს 80-მდე ქვეყანაში. საქსტატის თანამშრომლები აღნიშნული პროგრამის ფუნქციებს და შესაძლებლობებს მსოფლიო ბანკის პირველი მისიის ფარგლებში გაეცნენ, რომელიც 2016 წლის მარტში შედგა. 
გამოკვლევისათვის საჭირო ტექნიკური აღჭურვილობა (365 ანდროიდ ტაბლეტი და ორი სერვერი) საქსტატს საჩუქრად აშშ-ს სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტმა (USDA) გადასცა. 
ტექნიკური მხარდაჭერის მიზნით, 22 იანვრიდან 26 იანვრამდე საქსტატი მსოფლიო ბანკის მისიას მასპინძლობს. 23 იანვარს, მსოფლიო ბანკისა და USDA-ის წარმომადგენლები, საქსტატის თანამშრომლებთან ერთად, კახეთის რეგიონში უშუალოდ დააკვირდებიან საველე სამუშაოების მიმდინარეობას. 
სასოფლო მეურნეობათა შერჩევითი გამოკვლევის მონაცემთა ელექტრონული შეგროვების მეთოდის (CAPI) გამოყენების დანერგვა გათვალისწინებულია გაეროს სურსათისა და სოფლის მეურნეობის ორგანიზაციის (FAO) დახმარებით შემუშავებული პროგრამით - „საქართველოს სოფლის მეურნეობის, გარემოსა და სოფლის სტატისტიკის სტრატეგიული გეგმა 2016-2020", ასევე წარმოადგენს „ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობათა და სასოფლო განვითარებისათვის საქართველოში“ II ეტაპის (ENPARD Georgia II) ვალდებულებას.

წელი