სტატისტიკური ინფორმაციის მომხმარებელთა კმაყოფილების გამოკვლევა, 2019 წელი

თარიღი: 24 იანვარი 2020

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა, მომხმარებელთა კმაყოფილების გამოკვლევა ჩაატარა, რომლის მიზანსაც წარმოადგენდა ინფორმაციის წარმოებისა და გავრცელების საკითხებზე მომხმარებელთა განწყობების შესწავლა, საქსტატის მუშაობის ხარისხის შეფასება და მომხმარებელთა მომსახურების გაუმჯობესება.

გამოკვლევის  მიზანს წარმოადგენდა ასევე მომხმარებლებთან კომუნიკაციაში საქსტატის ძლიერი და სუსტი მხარეების გამოვლენა და მათ საჭიროებებზე დაფუძნებული მაღალი ხარისხის ოფიციალური სტატისტიკის წარმოების თვალსაზრისით, სამომავლო ღონისძიებების დაგეგმვა.

გამოკვლევა განხორციელდა საერთაშორისოდ აღიარებული საუკეთესო პრაქტიკის გათვალისწინებით, გაეროს და მსოფლიო ბანკის მიერ შემოთავაზებული მეთოდოლოგიების შესაბამისად.

გამოკვლევა ჩატარდა 2019 წლის ოქტომბერში, რომელმაც მოიცვა ყველა ინსტიტუციური სექტორი. გამოკითხვას ექვემდებარებოდა 15 წლის და უფროსი ასაკის 5200-მდე რესპონდენტი, ხოლო გამოუპასუხებლობის მაჩვენებელმა შეადგინა 17%.

გამოკითხული რესპონდენტების მხოლოდ 34% იყენებს სტატისტიკურ ინფორმაციას. შესაბამისად, ანალიზისთვის ძირითადად გამოყენებული იქნა აღნიშნული კატეგორიის მომხმარებელთა პასუხები.

გამოკითხული რესპონდენტების 66% არ იყენებს სტატისტიკურ ინფორმაციას, რომელთა უმრავლესობას (89%) არ ჰქონდა მონაცემთა გამოყენების საჭიროება, 5% იყენებდა ალტერნატიულ წყაროებს, 4%-ს ამ დრომდე არ ჰქონდა ინფორმაცია საქსტატის ვებ-გვერდის შესახებ, ხოლო დარჩენილმა ნაწილმა (2%) მიზეზად დაასახელა საქსტატის ვებ-გვერდზე ინფორმაციის მოძიების სირთულე.