შინამეურნეობებში საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების გამოყენების მაჩვენებლები (2020 წელი)

თარიღი: 11 სექტემბერი 2020

წელი