პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები 2009 წელი, კვარტალური (წინასწარი)

თარიღი: 16 მარტი 2010

წელი