საქსტატმა საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის სარკისებური შედარების ანგარიში გამოაქვეყნა

თარიღი: 15 ოქტომბერი 2021

საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური, ევროკავშირის პროგრამა Twinning-ის პროექტის ფარგლებში, დანიის სტატისტიკის სამსახურთან აქტიურ თანამშრომლობას განაგრძობს. პროექტის ფარგლებში, 2019 წლის აპრილიდან 2021 წლის მაისის ჩათვლით პერიოდში, დანიელი ექსპერტების დახმარებით საქსტატმა საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკაში სარკისებური შედარება განახორციელა.

სარკისებური შედარება საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკაში  საქართველოს ოფიციალური სტატისტიკის ეროვნული სისტემის განვითარების 2020-2023 წლების სტრატეგიით განსაზღვრულ ერთ-ერთ აქტივობას წარმოადგენს. ამასთან, მისი ჩატარება გათვალისწინებულია ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმების (DCFTA) განხორციელების 2021-2023 წლების სამოქმედო გეგმით.

საგარეო ვაჭრობის მონაცემების სარკისებური ანალიზი წარმოადგენს ერთ-ერთ ყველაზე ხშირად გამოყენებულ მეთოდს პარტნიორ ქვეყნებს შორის არსებული საგარეო ვაჭრობის სტატისტიკური მონაცემების ხარისხის შესაფასებლად.

თეორიულად, ერთი ქვეყნიდან განხორციელებული ექსპორტი სარკის ანარეკლივით უნდა აისახოს პარტნიორი ქვეყნების იმპორტში. რეალურად კი, პრაქტიკაში  მათ შორის განსხვავებებია და ზოგჯერ მნიშვნელოვანიც. აღნიშნულიდან გამომდინარე, თანმიმდევრული და შესადარისი სტატისტიკური მონაცემების წარმოებისთვის აუცილებელია, უდიდესი ასიმეტრიის მქონე პარტნიორი ქვეყნებისა და საქონლის გამოვლენა და მისი გამომწვევი ძირითადი მიზეზების დადგენა.

Twinning-ის პროექტის ფარგლებში განხორციელდა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის ამსახველი მონაცემების დეტალური ანალიზი ქვეყნების და სასაქონლო პოზიციების მიხედვით.

ასიმეტრიის ანალიზისათვის გამოყენებული იქნა მონაცემთა სამი ძირითადი წყარო: საქსტატის ინფორმაცია, „Comext“-ისა (ევროსტატი) და „Comtrade“-ის (გაერო) მონაცემთა ბაზები.

განხორციელდა ექვსი პარტნიორი ქვეყნის (ბულგარეთი, საბერძნეთი, იტალია, ნიდერლანდები, გერმანია, რუმინეთი) და მათთან დაკავშირებული უმსხვილესი სასაქონლო ჯგუფების ანალიზი. შედეგად 

მომზადდა საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის სტატისტიკის სარკისებური შედარების ანგარიში, რომელიც მოიცავს პროექტის მიმოხილვას, საქსტატში არსებული პრაქტიკის აღწერას საქონლით საერთაშორისო ვაჭრობის წარმოების მიმართულებით, სარკისებური შედარების ჩატარებისას გამოვლენილ პრობლემურ საკითხებს და ასიმეტრიის შესაძლო მიზეზებთან დაკავშირებულ ძირითად მიგნებებს.